Koło europejskie

Szkolny Klub Europejski

"Eurokłodawiacy"

 SKE jest stowarzyszeniem dobrowolnym, które ma na celu:


– rozwijanie świadomości europejskiej wśród młodzieży,

– propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poznawaniu wspólnego dziedzictwa europejskiego,

– wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do członków Klubu,

– upowszechnianie, a także przyczynianie się do rodzimej tradycji

– oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania.

Rok szkolny 2020 /2021

PLANOWANE DZIAŁANIA

Szkolnego Klubu Europejskiego w bieżącym roku szkolnym:

 • organizowanie spotkań tematycznych (wg. harmonogramu spotkań) oraz informacyjnych;
 •  udział w programach edukacyjnych;
 • udział w gminnych uroczystościach świąt państwowych i lokalnych;
 • współorganizowanie uroczystości szkolnych;
 • przygotowywanie wystaw tematycznych;
 • współpraca z lokalnymi instytucjami społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi.

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
& 1.
Szkolny Klub Europejski “Eurokłodawiacy” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie zwany dalej SKE, jest stowarzyszeniem dobrowolnym, które ma na celu rozwijanie świadomości europejskiej wśród młodzieży, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poznawaniu wspólnego dziedzictwa europejskiego, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do członków Klubu, upowszechnianie, a także przyczynianie się do rodzimej tradycji oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
& 2.
Siedziba Klubu mieści się w w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie.
&3.
1. Klub działa z inicjatywy  młodzieży szkolnej.
2. Klub posiada własną nazwę – „Eurokłodawiacy”.
& 4.
Klub jest otwarty na współpracę z organizacjami o zbliżonych celach statutowych. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II
Członkowie i władze klubu

& 1.
Członkiem może zostać każdy uczeń w Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie . Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.

& 2.
Każdy członek Klubu ma prawo do: zgłaszania swoich propozycji i wniosków dotyczących bieżącej działalności Klubu, uczestniczenia we wszystkich formach pracy Klubu, decydowania w sprawach dotyczących Klubu w ramach posiedzeń Rady Klubu.

& 3.
Każdy członek Klubu jest zobowiązany do: przestrzegania postanowień objętych statutem Klubu, regularnego uczęszczania na spotkania Klubu, aktywnej działalności w ramach Klubu, szkoły i środowiska lokalnego, uczestniczenia w realizowanych przedsięwzięciach.

& 4.
Władzami Klubu są:
1) Rada Klubu, którą tworzą wszyscy członkowie SKE,
2) Zarząd Klubu, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik. Zarząd klubu jest wybierany na dany rok szkolny spośród członków Rady Klubu w głosowaniu równym, bezpośrednim i tajnym, zwykłą większością głosów, nie później  niż do 30 września każdego roku kalendarzowego. Funkcje pełnione w Zarządzie są nieodpłatne.

3) Opiekunowie Klubu.

& 5.
Do kompetencji Rady Klubu należy: uchwalanie zmian statutu, decydowanie o programie działania Klubu, rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu Klubu.
 

& 6.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy: opracowywanie projektów do realizacji przez Klub, odpowiedzialność za wymianę informacji pomiędzy członkami Klubu i uczniami.

& 7.
Do kompetencji opiekunów należy: sprawowanie opieki merytorycznej, organizacja i koordynowanie bieżącej działalności Klubu, reprezentowanie Klubu w kontaktach z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, prawo do wykluczenie członka z SKE.

 

Rozdział III
Cele Klubu

SKE realizuje założone cele przez: wszechstronne propagowanie idei integracji europejskiej, współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu, zbieranie i aktualizowanie dostępnych materiałów w postaci gazetek, wystawek, organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnokulturalnych, współpracę z innymi organizacjami.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

& 1.
Majątek Klubu powstaje z okolicznościowych składek członkowskich, darowizn, dochodów z własnej działalności. Każdy członek Klubu jest zobowiązany dbać o majątek Klubu. Skarbnik jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wszelkich przychodów i rozchodów Klubu oraz składania sprawozdania finansowego na koniec każdego półrocza szkolnego.

&2.
Spotkania członków Klubu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Spotkania zwołują opiekunowie Klubu.
 

& 3.
Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Klubu.

& 4.
Nadzór nad Szkolnym Klubem Europejskim “Eurokłodawiacy” sprawuje dyrektor szkoły.

ZARZĄD KLUBU

ania 

ola

jola

OPIEKUNOWIE

mgr Ewa Michalak -Piguła

mgr Elżbieta Dąbrowa

Szkolny Klub Europejski wraz z opiekunkami realizował w ramach Programu Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki organizowanego  przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury projekt pt.: „Adoptujemy budynek najstarszej kłodawskiej szkoły.”

Działania podejmowane w ramach projektu budowały poczucie związku z „małą ojczyzną.” Rozbudzały wśród uczniów zainteresowanie historią i kulturą swego regionu i kraju, uczyły odnajdywania i odczytywania źródeł historycznych. Angażowały młodych ludzi i społeczność lokalną w opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury. Włączały młodych ludzi w życie lokalnej społeczności i wyzwalały potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra. Inicjowały kontakty z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi i mediami. Uczyły współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania się z innymi.

Projekt

„Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”

pozwolił zainteresować młodych ludzi dziedzictwem narodowym.

 

Celem projektu było:

 • rozwijanie wiedzy o historii kłodawskiej oświaty w powiązaniu z tradycjami własnej szkoły; – popularyzowanie wartości historycznej i kulturowej budynku szkoły;
 • przybliżenie wspomnień i losów świadków wydarzeń związanych z historią najstarszej szkoły w mieście;
 • stworzenie szkolnej izby pamięci w adoptowanym budynku;
 • rozwijanie zainteresowań miastem, jego historią i tradycją;
 • kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia przynależności człowieka;
 • ugruntowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych;
 • integracja wielopokoleniowej społeczności lokalnej.

 

W ramach projektu odbyły się spotkania z absolwentami naszej szkoły.

Władysław Sierakowski
ks. Józef Wronkiewicz
Jan Pietrusiak

Spirituality

Ostatnim elementem cyklu „Opowiem Ci o mojej szkole”, realizowanego w ramach programu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki.” było spotkanie młodzieży ze Szkolnego Klubu Europejskiego z Panem Władysławem Sierakowskiem Prezesem Kłodawskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych.

 

 

 

 

 

Młodzież należąca do Szkolnego Klubu Europejskiego uczestniczyła w spotkaniu z ks. Kanonikiem Józefem Wronkiewiczem, proboszczem z Koła, a jednocześnie absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie. Jednym z wyznaczonych do realizacji zadań był cykl spotkań pt. „Opowiem ci historię mojej szkoły” z absolwentami najstarszej szkoły w naszym mieście. Ks. Wronkiewicz uczęszczał do tej szkoły w latach 60-tych minionego wieku, kiedy kierownikiem była Michalina Remieszko. Opowiedział młodzieży o metodach wychowawczych wówczas stosowanych, organizacji zajęć lekcyjnych i przerw oraz o swoich przeżyciach w murach tej szkoły. Pokazał elementarz, z którego uczył się w klasie pierwszej oraz świadectwo ukończenia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie. Młodzież z uwagą i zaciekawieniem słuchała wspomnień ks. Wronkiewicza zadając dodatkowe pytania. Spotkanie było udane i dostarczyło słuchaczom ciekawych informacji o nauczaniu i wychowaniu w odległych, minionych latach.

Self Development

Młodzieży ze Szkolnego Klubu Europejskiego odbyła również spotkanie z byłym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie – Janem Pietrusiakiem. Pan Jan Pietrusiak pełnił funkcję dyrektora szkoły w latach 1968—1986, uczył muzyki i przysposobienia obronnego. Opowiedział młodzieży o swoich latach dziecinnych, karierze zawodowej, problemach związanych z prowadzeniem placówki szkolnej oraz metodach wychowawczych wówczas stosowanych. Ponadto przedstawił sylwetki poprzednich kierowników szkoły, tj. Michaliny Remieszko i Tadeusza Lankiewicza. Pan Pietrusiak z sentymentem wspominał lata, jakie poświecił szkole, sukcesy osiągane na polu muzyki i sportu. Namówił młodzież do wspólnego zaśpiewania popularnej piosenki z podziałem na 3 głosy. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością także dyrekcja szkoły pani Beata Kołuda i pani Anna Śliwka.Wszyscy obecni z zaciekawieniem i uwagą słuchali wspomnień pana Pietrusiaka, młodzież zadawała liczne pytania. Była to niezwykle ciekawa i pouczająca lekcja zakończona wychowawczymi wskazówkami dla dorastającej młodzieży.

Skip to content